ឧបករណ៍កែឆ្នៃនៃពោះវៀនធំ
ផ្ទះ / ប្លុក / What is a Colonic?

What is a Colonic?


  • A colonic, ត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជា hydrotherapy ពោះវៀនធំ, is a procedure where water is flushed into the colon through a tube inserted into the rectum. The water helps to soften and remove waste and toxins from the colon. It can be done in a clinic or with a home hydrotherapy machine.
អ្នកប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោកស្រី Lucy
ទីប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោក Mark
  រស់នៅ:Lucygao 1520            


ធាតុដែលពាក់ព័ន្ធ