ឧបករណ៍កែឆ្នៃនៃពោះវៀនធំ
ផ្ទះ / ប្លុក / What Is a Good Colon Cleanser?

What Is a Good Colon Cleanser?


ម៉ាស៊ីនលាងពោះវៀន

There are many colon cleansing products available on the market, but it is important to choose a reputable brand and to read the ingredients carefully. Some good options include psyllium husk, magnesium oxide, and herbal supplements.

អ្នកប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោកស្រី Lucy
ទីប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោក Mark
  រស់នៅ:Lucygao 1520            


ធាតុដែលពាក់ព័ន្ធ