ឧបករណ៍កែឆ្នៃនៃពោះវៀនធំ
ផ្ទះ / ប្លុក / What is Colon Cleansing?

What is Colon Cleansing?


ឧបករណ៍ព្យាបាលពោះវៀនធំ

Colon cleansing, also known as colon hydrotherapy or colonic irrigation, is a process that involves flushing out waste and toxins from the colon.

អ្នកប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោកស្រី Lucy
ទីប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោក Mark
  រស់នៅ:Lucygao 1520            


ធាតុដែលពាក់ព័ន្ធ