കോർണർ കോളൻ ഹൈഡ്രോതെറാപ്പി ഉപകരണം
വീട് / ബ്ലോഗ് / What is Colon Cleansing?

What is Colon Cleansing?


കോളൻ ഹൈഡ്രോതെറാപ്പി ഉപകരണം

Colon cleansing, also known as colon hydrotherapy or colonic irrigation, is a process that involves flushing out waste and toxins from the colon.

വിൽപ്പന കൗസൾട്ടൻ്റ് : ശ്രീമതി ലൂസി
വിൽപ്പന കൺസൾട്ടൻ്റ് : മിസ്റ്റർ മാർക്ക്


ബന്ധപ്പെട്ട ഇനങ്ങൾ