കോർണർ കോളൻ ഹൈഡ്രോതെറാപ്പി ഉപകരണം
വീട് / ബ്ലോഗ് / What is Colonic Cleansing?

What is Colonic Cleansing?


Colonic cleansing is a process of removing toxic waste from the colon through colon hydrotherapy. It helps relieve constipation, gas, bloating, കൂടാതെ മറ്റ് ദഹന പ്രശ്നങ്ങളും.

വിൽപ്പന കൗസൾട്ടൻ്റ് : ശ്രീമതി ലൂസി
വിൽപ്പന കൺസൾട്ടൻ്റ് : മിസ്റ്റർ മാർക്ക്


ബന്ധപ്പെട്ട ഇനങ്ങൾ