ឧបករណ៍កែឆ្នៃនៃពោះវៀនធំ
ផ្ទះ / ប្លុក / What is Colonic Irrigation?

What is Colonic Irrigation?


ឧបករណ៍ប្រព័ន្ធបើកប្រព័ន្ធទឹកពោះវៀនធំ

ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត, ត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជា hydrotherapy ពោះវៀនធំ, is a procedure that involves flushing the colon with warm water to remove waste and toxins. This process is believed to promote better digestion, improve intestinal health, and boost the immune system.

អ្នកប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោកស្រី Lucy
ទីប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោក Mark
  រស់នៅ:Lucygao 1520            


ធាតុដែលពាក់ព័ន្ធ