ឧបករណ៍កែឆ្នៃនៃពោះវៀនធំ
ផ្ទះ / ប្លុក / What is Colonics Good for?

What is Colonics Good for?


ឧបករណ៍ព្យាបាលពោះវៀនធំ

Colonics can help in flushing out harmful toxins, improving digestive health, boosting immunity, and promoting weight loss. It may also improve skin health and reduce bloating and constipation.

អ្នកប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោកស្រី Lucy
ទីប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោក Mark
  រស់នៅ:Lucygao 1520            


ធាតុដែលពាក់ព័ន្ធ