ឧបករណ៍កែឆ្នៃនៃពោះវៀនធំ
ផ្ទះ / ប្លុក / What is it Called When You Get Your Colon Cleaned?

What is it Called When You Get Your Colon Cleaned?


  • Getting your colon cleaned is also known as colon hydrotherapy, colonic irrigation, or colon cleansing.

Contact Us for Professional Colon Hydrotherapy Machines

  • If you are interested in becoming a distributor or dealer of our colon hydrotherapy machines, please contact us at lucy@colonhydrotherapymachine.org or via WhatsApp at +86135.1090.74.01.
  • We offer global shipping and look forward to working with you.




អ្នកប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោកស្រី Lucy
ទីប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោក Mark
  រស់នៅ:Lucygao 1520            


ធាតុដែលពាក់ព័ន្ធ