ឧបករណ៍កែឆ្នៃនៃពោះវៀនធំ
ផ្ទះ / ប្លុក / What is the Cost of Colon Hydrotherapy?

What is the Cost of Colon Hydrotherapy?


ឧបករណ៍ព្យាបាលពោះវៀនធំ

The cost of colon hydrotherapy can vary depending on the location and clinic. ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ, on average, a single session can cost anywhere from $75 to $150.

អ្នកប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោកស្រី Lucy
ទីប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោក Mark
  រស់នៅ:Lucygao 1520            


ធាតុដែលពាក់ព័ន្ធ