ឧបករណ៍កែឆ្នៃនៃពោះវៀនធំ
ផ្ទះ / ប្លុក / What to Eat After a Colon Hydrotherapy?

What to Eat After a Colon Hydrotherapy?


ឧបករណ៍ព្យាបាលពោះវៀនធំ

It is recommended to eat light and healthy meals after a colon hydrotherapy session. Include foods rich in fiber, probiotics, and prebiotics in your diet and avoid processed foods, spicy foods, and sugary drinks.

អ្នកប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោកស្រី Lucy
ទីប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោក Mark
  រស់នៅ:Lucygao 1520            


ធាតុដែលពាក់ព័ន្ធ