കോർണർ കോളൻ ഹൈഡ്രോതെറാപ്പി ഉപകരണം
വീട് / ബ്ലോഗ് / What to Eat After a Colon Hydrotherapy?

What to Eat After a Colon Hydrotherapy?


കോളൻ ഹൈഡ്രോതെറാപ്പി ഉപകരണം

It is recommended to eat light and healthy meals after a colon hydrotherapy session. Include foods rich in fiber, probiotics, and prebiotics in your diet and avoid processed foods, spicy foods, and sugary drinks.

വിൽപ്പന കൗസൾട്ടൻ്റ് : ശ്രീമതി ലൂസി
വിൽപ്പന കൺസൾട്ടൻ്റ് : മിസ്റ്റർ മാർക്ക്


ബന്ധപ്പെട്ട ഇനങ്ങൾ