ឧបករណ៍កែឆ្នៃនៃពោះវៀនធំ
ផ្ទះ / ប្លុក / What’s a Good Cleanse?

What’s a Good Cleanse?


ឧបករណ៍ព្យាបាលពោះវៀនធំ

A good cleanse involves a healthy diet, regular exercise, and the occasional use of colon hydrotherapy. It’s important to consult with a healthcare professional before starting any cleanse.

អ្នកប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោកស្រី Lucy
ទីប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោក Mark
  រស់នៅ:Lucygao 1520            


ធាតុដែលពាក់ព័ន្ធ