ឧបករណ៍កែឆ្នៃនៃពោះវៀនធំ
ផ្ទះ / ប្លុក / What’s Good for Colon Cleanse?

What’s Good for Colon Cleanse?


ឧបករណ៍ព្យាបាលពោះវៀនធំ

There are several natural remedies and supplements that can help you with colon cleanse such as fiber-rich foods, probiotics, magnesium, and herbal teas. Consult your doctor before trying any of these remedies.

អ្នកប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោកស្រី Lucy
ទីប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោក Mark
  រស់នៅ:Lucygao 1520            


ធាតុដែលពាក់ព័ន្ធ