ឧបករណ៍កែឆ្នៃនៃពោះវៀនធំ
ផ្ទះ / ប្លុក / What’s the Best Way to Colon Cleanse?

What’s the Best Way to Colon Cleanse?


ឧបករណ៍ព្យាបាលពោះវៀនធំ

The best way to colon cleanse is through colon hydrotherapy. This involves using a specialized machine to gently flush out waste and toxins from the colon.

អ្នកប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោកស្រី Lucy
ទីប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោក Mark
  រស់នៅ:Lucygao 1520            


ធាតុដែលពាក់ព័ន្ធ