ឧបករណ៍កែឆ្នៃនៃពោះវៀនធំ
ផ្ទះ / ប្លុក / Why Do People Do Colon Cleansing?

Why Do People Do Colon Cleansing?


  • People do colon cleansing for a variety of reasons.
  • Some do it to improve their digestive health, while others believe it can help with weight loss or boost their immune system.
អ្នកប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោកស្រី Lucy
ទីប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោក Mark
  រស់នៅ:Lucygao 1520            


ធាតុដែលពាក់ព័ន្ធ